ΕΞΥΠΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Η καινοτομία που προτείνεται από το έργο Trames είναι σύμφωνη με τη στρατηγική καινοτομίας της Διαδρομής των Φοινίκων. Τα εργαλεία αυτής της στρατηγικής είναι οι λεγόμενες  Έξυπνες Διαδρομές, μονοπάτια αριστείας που θα δημιουργηθούν σε 8 κορυφαίες  τοποθεσίες του έργου Trames, σε 5 χώρες, ακολουθώντας τις πιο καινοτόμες εφαρμογές και μεθοδολογίες στον τομέα της τοπικής ανάπτυξης και του τουρισμού. Αυτές οι κορυφαίες περιοχές θα επωφεληθούν από νέες προσεγγίσεις τουρισμού και ανάπτυξης με βάση τη δημιουργικότητα, την ερμηνεία της κληρονομιάς και τη συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και των ενδιαφερομένων.

 

Μέσω των Έξυπνων Διαδρομών, πολλοί παράγοντες μπορούν να ενσωματωθούν:

βιωσιμότητα, δημιουργική καινοτομία, συμμετοχή της κοινότητας, τοπικοί τομείς παραγωγής, παιδαγωγική κληρονομιά και επικοινωνιακή ερμηνεία σε πολιτιστικούς και φυσικούς τομείς, στο ρόλο του τοπίου, στο βιωματικό και αργό τουρισμό, στην  προσβασιμότητα για όλους, στο  ηθικό όραμα τουρισμού και άλλα.

Το έργο θα λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής της εδαφικής δυναμικής της αειφόρου ανάπτυξης μέσω μιας δημιουργικής προσέγγισης και διαχείρισης προορισμού.

source: wikipedia.org